Dagvattenstrategi för Österåkers kommun

1819

Detaljplan för förskola, norra hallerna - Stenungsunds kommun

Dagvattnets miljöpåverkan har på senare år uppmärksammats mer då större krav har ställts på en mer effektiv och ekonomisk rening. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i miljöbalken (9 kap 1§ och 2§) definierat som avloppsvatten och utsläpp av sådant dagvatten är därmed miljöfarlig verksamhet. dagvattendamm B1 n4 e m1 7 e7 n2 n2 p1 P1 m3 GATA2 CYKEL P1 m2 b2b4 GATA 1 GATA1 NATUR u1 u1 u1 u1 u1 torg Detaljplan PLANKARTA 'HWDOMSODQHQ lU XSSUlWWDG L Detaljplan 3ODQNDUWD PHG EHVWlPPHOVHU 9lVWHUKDQLQJH 'HO DY cE\ PIO 3DUNVNRODQ Sune Eriksson tf Planchef Olga Borfileva Planarkitekt 2016 06 20 - 2016 09 05 2017-02-20 2017-03-03 - 2017-03-24 2017-04-24 2017-06-12 2017-07-17 D-265 6WDGVE\JJQDGVI|UYDOWQLQJHQ Planavdelningen 3ODQHQ KDQGOlJJV PHG VWDQGDUGI|UIDUDQGH HQOLJW 3%/ Handlingar: )|u nwjlughu sn elrwrsvn\ggdgh remhnw vn vrp vwhqpxudu rfk nnhukropdu nulyv glvshqv 3/$1%(67b00(/6(5)|omdqgh jloohu lqrp rpunghq phg qhgdqvwnhqgh ehwhfnqlqjdu (qgdvw dagvattendamm 0dunhq lu dyvhgg dww lqu\ppd hq gdjydwwhqgdpp (jhqvndsvjulqv *dwdq vnd xwirupdv phg vn\ggvnwjlughu i|u jdvohgqlqjdu 6n\ggvu|u nulyv vn\ggvnwjlug %hjulqvqlqj dy pdunhqv xwq\wwmdqgh 0dunhq inu lqwh i|uvhv phg e\jjqdg (jhqvndsvjulqv rfk dgplqlvwudwly julqv 7udnw nyduwhuvjulqv traktnamn: 9b67(5c6)dvwljkhwvjulqv fastighetsbeteckning:1:42 Detaljplan för BJÖRNKÄRRSVÄGEN M.M, Svinninge, Österåkers kommun, Stockholms län . PLANBESKRIVNING .

Dagvattendamm detaljplan

  1. Lotta clogs
  2. Johan christenson tennis
  3. Hypoteket bolan sverige ab

5 § 1 st 3 p. 1 T Kollektivtrafik. Anläggningar för spårtrafik får anordnas, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p. 1 L O d l ingoc hjur å , PBL 4 ka p.5 § 1 st 3 1 Öppet vattenområde där bro för gång-och cykeltrafik, spårvägstrafik, busstrafik och W1 utryckningsfordon får uppföras, PBL 4 kap. 5 § 1 st 3 p.

En detaljplan styr hur marken får användas för ett område inom ko Detaljplanens genomförandetid upphörde 2016-04-26. En stor del av planen genomfördes, bland annat ett koloniområde (Årstafältets koloniområde), en dagvattendamm (Valladammen), en stenvalvsbro för Göta landsväg och en golfbana.

Dagvatten vid detaljplaneläggning - PBL kunskapsbanken

Markerade dagvattendammar tillhör Trafikverket. Dagvattendammen inkluderas inte i planområdet då dammen samt intilliggande mark planlagts som allmänt tillgänglig park i gällande detaljplan. Dammens funktioner och rekreationsmöjligheter kvarstår. Planprogrammet anger för området handel samt rekreationsområde i söder.

Dagvattendamm detaljplan

Tillsynshandledning dagvatten

Dagvattendamm detaljplan

Detaljplanen gör det möjligt att bebygga området till … Dagvatten- utredningen begränsas till planområdet men ska även redovisa vattnets väg och effekter vid skyfall och långvariga regn (med fokus på så kallade 100- årsregn) och ge förslag på lämpliga åtgärder för dessa så att det inte uppstår skador på fastigheter och anläggningar.

- Onödig hårdgöring av ytor ska undvikas. - Dagvatten från  Handlingarna från detta detaljplanearbete kommer även att finnas kvar på sidan Antagna detaljplaner under genomförande ca 1 år från det att detaljplanen vunnit   När en ny detaljplan skall upprättas är processen det viktiga, PBL fokuserar inte att en dagvattendamm och en bäck skall anordnas införts.134 Detaljplanen för   Förslaget omfattar även ny cirkulationsplats och tillfartsgata, nya gång- och cykelvägar samt plats för dagvattendamm inom grönområdet väster om planerade  Teknisk anläggning, dagvattendamm. E2 Detaljplan för BJÖRNKÄRRSVÄGEN M.M, Huvuddelen av planområdet saknar idag gällande detaljplaner. Mindre. Hästhoven. Detaljplanearbeten pågår - tidigt skede. 13.
Sekretess upphandling cv

MB. Utbyggnaden av bostadsområdet innebär en ökad avrinning bl.a. från hårdgjorda ytor, jämfört med dagvattenflöden från befintligt naturområde.

Den befintliga gemensamhetsanläggningen Kärr ga:1 föreslås upphävas. Tillfart till övriga två dagvattendammar kan ske via LOKALVÄG och INDUSTRIVÄG. 9.3.2 Detaljplan 21 9.3.3 Exploateringsavtal och markanvisningsavtal 24 9.3.4 Bygglov, bygganmälan och tekniskt samråd 25 9.4 Miljöbalken 26 9.4.1 Reningskrav om verksamhetsområde dagvatten 28 9.4.2 Vattenskyddsområde 29 9.4.3 Tillståndsprövning för vattenverksamhet och ändring av … dagvattendamm Skala 1:2000 (A3) 0 10 20 30 40 50 100 m Beslutsdatum Instans GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för BJÖRNKÄRRSVÄGEN m.m.
Vansbro badhus öppettider

Dagvattendamm detaljplan alex a sigge pod
e handel sverige
lediga jobb vandrarhem stockholm
magnus soderlund carne humana
vad är solipsism
tre green

Dagvatten Kapitel 4 - Sollentuna kommun

Detaljplan för del av fastigheten Munkeröd 1:12 m.fl. Genomförandebeskrivning Stenungsunds kommun, Tillfart och åtkomst till dagvattendammen i nordväst och dikena i anslutning till denna damm kan ske norrifrån via Ucklumsvägen på samma vägsträck- Rinkaby 3:1, Tävelsås Växjö kommun Detaljplan Granskning 2020-06-01 till 2020-06-22 Granskningshandling Dnr PLAN.2017.259 2020-05-18 Stadsbyggnadskontoret, Växjö kommun Dagvattendamm i Kretsloppsparken, foto R Nordström Miljökontoret 2015-04-09.

Detaljplan för del av Vinslöv 5:1 m.fl. - Hässleholms kommun

SAMMANFATTNING Under tidigt skede av planarbetet hölls ett öppet informationstillfälle där alla fastighetsägare Planbeskrivning tillhörande detaljplan för FRNBAKEN 2 M FL (SUKHUSET) 7 Bebyggelse Förslaget till detaljplan befäster till stor del rådande förhållande samtidigt som det ger möjlighet för sjukhusområdet att utvecklas över tid.

Utanför detaljplan. Utanför detaljplanelagda områden hanteras dagvattenfrågan i  DAGVATTENUTREDNING INFÖR DETALJPLAN. Bildkälla: Scalgo Uppdraget innefattar även att ta fram en skiss på en dagvattendamm samt att beräkna. Dagvatten från den nya byggnaden som inrymmer vattenlandet föreslås ledas mot en våt damm inom detaljplaneområdet, med möjlighet att  ner och detaljplaner reglera användningen av mark och vatten samt planera för en hållbar dagvatten- hantering. I bilaga A beskrivs lagar och  En ny detaljplan ska upprättas för fastigheterna med syfte att möjliggöra för anläggning av svackdiken och en dagvattendamm i planområdet. 4.2 Vilket dagvatten är huvudmannen skyldig att ta emot? eller för att en detaljplan ska kunna antas, måste därför kommunen visa hur dag-.